Ministria e Mbrojtjes - Arkivi 2008-2013

Karriera e Oficerit

Oficeri aktiv i Forcave të Armatosura është shtetasi shqiptar që ka kryer arsimimin e lartë ushtarak brenda dhe jashtë vendit ose shtetasi shqiptar që ka kryer arsimimin e lartë civil dhe kursin përkatës ushtarak, jo më pak se një vit në Akademinë Ushtarake, që bën betimin ushtarak dhe titullohet i tillë me urdhër të Ministrit të Mbrojtjes.

Gradat ushtarake në Forcat e Armatosura për oficerët klasifikohen në grada të ulëta, të larta dhe madhore. Për ushtarakët e titulluar oficer aktiv gradat janë:

Niveli i Titullimit Forca Tokësore/Ajrore
Lloji i gradës
Forca Detare
Lloji i gradës
Gradë madhore Gjeneral lejtnant Admiral
  Gjeneral major Nënadmiral
  Gjeneral brigade Kundër Admiral
Gradë e lartë Kolonel Kapiten i Rangut të I-rë
  Nënkolonel Kapiten i Rangut të II-të
  Major Kapiten i Rangut të III-të
Gradë e ulët Kapiten Kapiten lejtnant
  Toger Lejtnant
  Nëntoger Nënlejtnant

Koha minimale dhe maksimale e qëndrimit në gradë për fitimin e gradës pasardhëse janë:

Titulli gradës
Forca Tokësore/Ajrore
Titulli gradës
Forca Detare
 
Koha qëndrimit Min/Maks
Nëntoger Nënlejtnant 3 vjet/6 vjet
Toger Lejtnant 4 vjet/8 vjet
Kapiten Kapiten Lejtnant 5 vjet/15 vjet
Major Kapiten i Rangut të III-të 4 vjet/22 vjet
Nënkolonel Kapiten i Rangut të II-të 5 vjet/27 vjet
Kolonel Kapiten i Rangut të I-rë 4 vjet/30 vjet
Gjeneral brigade Kundër Admiral 3 vjet/33 vjet
Gjeneral major Nënadmiral 3 vjet/35 vjet
Gjeneral lejtnant Admiral          /35 vjet

 

Titullimi oficer aktiv dhe dhënia e gradës së parë të oficerit bëhet me urdhër të Ministrit të Mbrojtjes.
Gradën nëntoger e marrin studentët që mbarojnë arsimin e lartë ushtarak në akademitë ushtarake brenda dhe jashtë vendit të njësuara me to dhe titullohen oficerë aktivë.
Gradat ushtarake të oficerëve nga nëntoger/nënlejtnant deri në kolonel/kapiten i rangut të I-rë jepen me urdhër të Ministrit të Mbrojtjes, sipas propozimeve të komisioneve të karrierës.
Gradat madhore u jepen oficerëve me dekret të Presidentit të Republikës dhe me propozim të Ministrit të Mbrojtjes.

Ushtarakut i lind e drejta për gradimin e radhës kur plotëson kriteret e mëposhtme:

a)    Afatin kohor të qëndrimit në një gradë;
b)    Arsimimin dhe kualifikimin e nevojshëm në shkolla e kurse ushtarake dhe civile;
c)    Rezultatet e vlerësimeve vjetore të punës.

Oficerët, për marrjen e çdo grade më të lartë se ajo që kanë, kanë të drejtë të shqyrtohen e të vlerësohen nga komisionet e gradave e të karrierës për çdo gradë si më poshtë:

a)    Oficerët me gradën toger/lejtnant deri në kolonel/kapiten i rangut të I-rë deri në 2(dy) herë;
b)    Oficerët me gradën Gjeneral brigade e më lart vetëm 1(një) herë.

Kriteret e arsimimit dhe kualifikimi për marrjen e gradës janë:

Grada aktuale Grada pasardhëse Kualifikimi Kohëzgjatja
Nëntoger/Nënlejtnant Toger/Lejtnant Kursi Bazë 6-9 muaj
Toger/Lejtnant Kapiten/Kap.Lejtnant Kursi Avancuar i Oficerit (KAO) 4-6 muaj
Kapiten/Kap.Lejtnant Major/Kap.Rang.III Kursi Themelor i Oficerit të Shtabit (KTHOSH) 3 muaj
Major/Kap.Rang.III Nënkolonel/Kap.Rang.II

Kursi Funksional

Kursi i Komandës dhe Shtabit të Përgjithshëm (KKSHP)

2 muaj

1 vit

Nënkolonel/Kap.Rang. II Kolonel/Kap.Rang. I Kursi i Lartë i Oficerit (KLO) 1 vit
Kolonel/Kap.Rang I Gjeneral/Admiral Kursi i Lartë për Sigurinë dhe Mbrojtjen (KLSO) -