Ministria e Mbrojtjes - Arkivi 2008-2013

Karriera e Nënoficerit

Nënoficeri aktiv i Forcave të Armatosura është shtetasi shqiptar që ka kryer arsimimin e mesëm ose të lartë, kualifikimin përkatës të nënoficerit, që ka bërë betimin ushtarak.
Ushtar/Detar profesionist është shtetasi shqiptar që ka kryer arsimimin e mesëm ose të lartë, shërbimin e detyruar ushtarak aktiv ose kursin profesional përkatës (stërvitja bazë) dhe që ka kryer betimin ushtarak.  

Niveli i Titullimit
 

Forca Tokësore/Ajrore
Lloji i gradës

Forca Detare
Lloji i gradës

Nënoficer Kryekapter Kryekapter
  Kapter Kapter
  Rreshter Rreshter
  Tetar Tetar
  Nëntetar Nëntetar
     
Ushtar Ushtar Profesionist I Detar Profesionist I
  Ushtar Profesionist II Detar Profesionist II
  Rekrut Detar

 

 

 

 

 

 

 

 

Koha minimale dhe maksimale e qëndrimit në gradë për fitimin e gradës pasardhëse është:

Titulli i gradës
Forca Tokësore/Ajrore

Titulli i gradës
Forca Detare

Koha qëndrimit Min/Maks

Rekrut Detar 9 muaj/1 vjet
Ushtarak Profesionist II Detar Profesionist II 1 vjet/6 vjet
Ushtarak Profesionist I Detar Profesionist I 1 vjet/6 vjet
Nëntetar Nëntetar 4 vjet/12 vjet
Tetar Tetar 4 vjet/20 vjet
Rreshter Rreshter 5 vjet/22 vjet
Kapter Kapter 5 vjet/27 vjet
Kryekapter Kryekapter           /30 vjet

 

 

 

 

 

 

 

Ushtarakut i lind e drejta për gradimin e radhës kur plotëson kriteret e mëposhtme:
a)    Afatin kohor të qëndrimit në një gradë;
b)    Arsimimin dhe kualifikimin e nevojshëm në shkolla e kurse ushtarake dhe civile;
c)    Rezultatet e vlerësimeve vjetore të punës.
Nënoficerët, për marrjen e çdo grade më të lartë se ajo që kanë, kanë të drejtë të shqyrtohen e të vlerësohen nga komisionet e gradave e të karrierës për çdo gradë vetëm 1(një) herë.
Kriteret e arsimimit dhe kualifikim për marrjen e gradës janë:

Grada aktuale

Grada pasardhëse

Kualifikimi

Kohëzgjatja

Rekrut/Detar UP II/DP I Stërvitja Individuale Bazë (SIB) 9 javë
UP I/DP I UP II/DP II Stërvitja Individuale e Avancuar (SIA) Institucional/funksional
UP II/DP II Nëntetar Kursi fillestar 9 javë
Nëntetar Tetar Kursi bazë 13 javë
Tetar Rreshter Kursi i avancuar 10 javë
Rreshter Kapter Kursi i lartë 16 javë
Kapter Kryekapter Kursi i Kryekapterit 6-8 javë