Programi i transparencës i QKKSH

I. Hyrje

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Qendrën Kombëtare të Kërkim Shpëtimit. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së saj në kuadër të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” (LDI).

Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës QKKSH ndërton dhe rrit transparencën në punën institucionale, nën garancinë e LDI. QKKSH do të përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të LDI.

Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarinë e punës në QKKSH, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare: 
Faqja zyrtare e MM rubrika Ministria/Strukturat Vartëse/QKKSH si dhe në mjediset e pritjes së publikut.

Programi i transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje, afate kohore për bërjen publike të tij, mënyrën e bërjes publike si dhe strukturën përkatëse e cila prodhon ose administron dokumentin.

Dokumentacioni i bërë publik, do të jetë i përditësuar në formë e përmbajtje. Faqja zyrtare e QKKSH-së është ndërtuar në atë formë që mundëson informacion për publikun pa kërkesë në format lehtësisht të kuptueshëm. Në rubrikat e faqes zyrtare pasqyrohen edhe informacione që karakterizohen nga kufizime të identifikimit të të dhënave personale për shkak të ruajtjes së privatësisë së individëve/subjekteve të të dhënave, etj.
Skema e publikimit paraqitet nëpërmjet tabelës përmbledhëse të evidentuar në këtë program.

II. Parime të përgjithshme

Parimet kryesore në të cilat mbështetet Programi Transparencës së QKKSH-së janë:
1.“E drejta për informim” është e drejtë Kushtetuese e parashikuar në nenin 23 të saj, e aksesueshme nga të gjithë pa asnjë përjashtim.
2. QKKSH-ja ushtron funksione publike, për rrjedhojë informacioni që rrjedh nga veprimtaria e saj publikohet në përputhje me legjislacionin në fuqi.
3.Zbatimi korrekt i ligjit dhe dispozitave ligjore që rregullojnë në mënyrë të posaçme veprimtarinë për informimin për QKKSH-në është përkatësisht: Ligji nr. 9887, datë datë. 10.03.2008 “Për mbrojtjen të dhënave personale” i ndryshuar, Ligji nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”.
4.Informacioni përshtatet në gjuhë të qartë e të kuptueshme.
5.Organ mbikëqyrës i procedurave të informimit publik është Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.
6.Rishikimi i programit të transparencës bëhet sipas së njëjtës procedurë, përmes së cilës është bërë miratimi i tij.
7.Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë:

- i plotë;
- i saktë;
- i përditësuar;
- i thjeshtë në konsultim;
- i kuptueshëm;
- lehtësisht i aksesueshëm;
- i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të autoritetit publik.

III. Informacioni që bëhet publik pa kërkesë

Informacioni i lejuar për publikim është shprehimisht i parashikuar në nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”.

Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, QKKSH vendos në dispozicion të publikut në faqen e saj të internetit dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mëposhtme të informacionit:

a) një përshkrim të strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të autoritetit publik;
b) tekstet e plota:

- i) të konventave që janë ratifikuar nga Republika e Shqipërisë;
- ii) të ligjeve;
- iii) të akteve nënligjore;
- iv) të kodeve të sjelljes;
- v) të çdo dokumenti politikash;
- vi) të manualit ose ndonjë dokument tjetër që ka lidhje me ushtrimin e funksioneve të autoritetit publik dhe që prek publikun e gjerë;

c) informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës;

ç) të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit;
d)të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të autoritetit publik dhe procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime;

dh) mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si dhe dokumentet që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit;

e) të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit. Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara;

ë) informacion për shërbimet që autoriteti publik i jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit;

f) çdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e kërkesave dhe ankesave, në lidhje me veprimet ose mosveprimet e autoritetit publik;

g) çdo mekanizëm apo procedurë, përmes së cilës personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të autoritetit publik;

gj) një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor autoriteti publik për mbajtjen e dokumentacionit, të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë;

h) regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 të këtij ligji;

i) informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh;

j) çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm nga autoriteti publik. 

Skema e publikimit paraqitet nëpërmjet tabelës përmbledhëse të mëposhtme:

Kategoritë e informacionit publik  pa kërkesë:
Baza ligjore Dokumenti/
Përmbajtja
Afati kohor për   publikim   Mënyra e publikimit  Struktura përgjegjëse
Struktura organizative, funksionet dhe detyrat e QKMBMMFA Neni
7/1/a
Sipas urdhrit të kryeministrit nr. 158, dt. 26.10.2016 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së QKKSH”

Pas botimit në fletoren zyrtare. Në faqen zyrtare MM rubrika Ministria/Strukturat Vartëse/QKKSH Sektori i Planëzimit
Akte ligjore;
akte nënligjore; rregullore; dokument tjetër. 
Neni 7/1/b - Ligji nr. 10435, datë 23.6.2011  “Për shërbimin e kërkim -shpëtimit në RSH”

- Ligj nr. 10040, datë 22.12.2008 “Kodi ajror i RSH"

- Ligji nr. 9251, dt. 8.7.2004 “Kodi detar i RSH”

- Ligj nr. 9056, dt. 24.4.2003 “Për aderimin e RSH në "Konventën ndërkombëtare për kërkim-shpëtimin në det". Konventa e Hamburgut

- Ligj nr. 9213, dt. 1.4.2004 “Për aderimin e RSH në konventën ndërkombëtare detare "Për shpëtimin e jetës në det (SOLAS), 1947", e ndryshuar dhe në protokollin e kësaj konvente të vitit 1978, i ndryshuar

- VKM nr. 742, dt. 16.10.2012 ”Për organizimin dhe funksionimin e QKKSH”

- VKM nr. 965, dt. 2.12.2015 “Për bashkëpunimin ndërinstitucional të strukturave të drejtimit, në rastet e emergjencave civile dhe krizave”,
Konventa e Chicago e Organizatës Ndërkombëtare të Aviacionit Civil (ICAO) e ratifikuar me Ligjin nr. 8882, të vitit 2000.

Pas botimit në Fletoren Zyrtare; Në faqen zyrtare MM rubrika Ministria/Baza Ligjore Sektori i Planëzimit
Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës.

Neni 7/1/c/g Format e kërkesave dhe ankesave. Adresa postare dhe email. Pas miratimit të Programit të Transparencës dhe çdo here kur ka ndryshime. Në faqen zyrtare MM rubrika Ministria/Strukturat Vartëse/QKKSH Sektori i Planëzimit
Të dhëna për vendndodhjen e zyrave, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit

Neni 7/1/ç Shpjeguese për oraret, vendodhjem e QKKSH dhe pikat e kontaktit të koordinatorit Pas miratimit të Programit të Transparencës dhe çdo here kur ka ndryshime. Në faqen zyrtare MM rubrika Ministria/Strukturat Vartëse/QKKSH Sektori i Planëzimit
Arsimimi, kualifikimet e kompetencat e funskionarëve të lartë
----

Struktura e pagave për nëpunësit dhe funksionarët e lartë

Neni 7/1/d

CV-kryetar i QKKSH
----
Urdhri i kryeministrit nr 158, dt. 26.10.2016 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Qendrës Kombëtare të Kërkim Shpëtimit"
  Në faqen zyrtare MM rubrika Ministria/Strukturat Vartëse/QKKSH Sektori i Planëzimit
Mekanizmat monitorues; raporte auditi; dokumentet me tregues performance 

Neni 7/1/dh Raporte auditimi dhe monitorimi Menjëherë pas depozitimit në QKKSH Në faqen zyrtare MM rubrika Ministria/Strukturat Vartëse/QKKSH Sektori i Planëzimit
Raporti i të ardhurave, shpenzimeve dhe investimeve të QKKSH

Neni 7/1/e Buxheti dhe raportet vjetore Pas miratimit të buxhetit Në faqen zyrtare MM rubrika Ministria/Strukturat Vartëse/QKKSH

Sektori i Planëzimit

Informacion për shërbimet që autoriteti publik i jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit.

Neni 7/1/f Njoftime  Të përhershme Në faqen zyrtare MM rubrika Ministria/Strukturat Vartëse/QKKSH Sektori i Planëzimit
Procedura, përmes së cilës personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të QKKSH

Neni 7/1/gj  Projekt akte ligjore Pas nënshkrimit të relacionit shoqërues Në faqen zyrtare MM rubrika Ministria/Strukturat Vartëse/QKKSH Sektori i Planëzimit 
Përshkrim i sistemit që përdor për mbajtjen e dokumentacionit, si dhe të kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë.

Neni 7/1/h  Tabelë Pas miratimit të Programit të Transparencës Në faqen zyrtare MM rubrika Ministria/Strukturat Vartëse/QKKSH Sektori i Planëzimit
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 të këtij ligjit nr.119/2014

Neni 7/1/i Tabelë Pas miratimit të Programit të Transparencës  Në faqen zyrtare të QKKSH, me kufizime të identitetit Sektori i Planëzimit
Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh

Neni 7/1/k  Vendet vakante Pas çdo krijimi të një vendi vakant Në faqen zyrtare MM rubrika Ministria/Strukturat Vartëse/QKKSH Sektori i Planëzimit
Informacion tjetër që gjykohet i dobishëm.  Neni 7/1/l Evente të ndryshme të organizuara nga QKKSH Pas çdo eventi  Në faqen zyrtare MM rubrika Ministria/Strukturat Vartëse/QKKSH Sektori i Planëzimit Kryesimi i Nismave Rajonale SEDM dhe A5 Shtator 2019 Shqipëria është një ndër vendet e rajonit më aktive në kuadër të Nismave Rajonale, kjo jo vetëm për shkak të anëtarësimit...
“Albanian Effort 19” 19 shtator 2019“Albanian Effort 19” mblodhi në Bizë rreth 800 efektivë nga Shqipëria, SHBA, Mbretëri e Bashkuar, Turqia, Kroacia, Polonia, Italia, Gjermania, Bullgaria, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Kosova...
Angazhimi i FA në shuarjen e zjarreve 09 shtator 2019Muajt korrik edhe gusht edhe pse më të nxehtët e vitit shënuan një numër të pazakontë zjarresh. Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka thekson se gjatë kësaj periudhe në vend ka pasur 324 varta zjarri...
68 vjet Arma e Aviacionit 24 prill 2019Hapi i parë për të krijuar një Aviacion Ushtarak në Shqipëri, u hodh në 1914, kur qeveria shqiptare porositi blerjen e...
Shqipëria 10 vite në NATO Mars 2019Viti 2019 përkon me 10 - Vjetorin e Anëtarësimit të vendit tonë në NATO, më 1 Prill 2009...
Ditari Javor 2019Ditari, të rejat kryesore të javës...
Ministeriali i Mbrojtjes, Bruksel 26 - 27 qershor 26 - 27 qershor 2019Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka mori pjesë në Ministerialin e Zëvendësministri i Mbrojtjes Petro Koçi mori pjesë në punimet e Ministerialit të Mbrojtjes të NATO që u zhvillua në Bruksel,...
Ministeriali i NATO, Xhaçka: 2% e PBB për FA deri në vitin 2024 4-5 tetor 2018Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka mori pjesë në Ministerialin e Mbrojtjes së vendeve anëtare të Aleancës të Atlantikut të Veriut...
Ministrja Xhaçka vizitë zyrtare në SHBA 17-18 prill 2018Washington - Shtetet e Bashkuara të Amerikës e vlerësojnë Shqipërinë një aleat të denjë të NATO dhe vend lider në Ballkanin Perëndimor...
FA shpëtojnë nënën e sëmurë në Kukës27 shkurt 2018Pas 3 orë ecjeje në këmbë, Forcat Armatosura kanë arritur të transportojnë për në spitalin rajonal të Kukësit...
Ministeriali i NATO, takimi Stoltenberg - Xhaçka14 - 15 shkurt 2018Ministrja Xhaçka merr pjesë në takimin e ministrave të Mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO në Bruksel...
Fotogaleri/FA angazhim maksimal për situatën e përmbytjeveNëntor - Dhjetor 2017Angazhimi i Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë për situatën e përmbytjeve.
NATO: Misioni i “Orikut” në Egje, moment i rëndësishëm për Forcat Detare shqiptare24 nëntor 2017Misionit të anijes patrulluese të forcës detare shqiptare “Oriku”, e cila ishte pjesë e operacionit të NATO-s, “Sea Guardian”, i është dedikuar një shkrim në faqen zyrtare të NATO-s...
BBC: Shqipëria rehabiliton varrezat e dëshmorëve pas dekadash të lëna në harresë15 nëntor 2017Prestigjiozja britanike BBC, i ka bërë jehonë nismës së Ministrisë së Mbrojtjes për rehabilitimin e varrezave të dëshmorëve...
Mbyllet takimi i shefave të Mbrojtjes të NATO17 shtator 2017Mbylli punimet formale Konferenca e Komitetit Ushtarak të NATO, e cila u zhvillua për herë të parë në vendin tonë...
Zhvillohet në Tiranë Konferenca e Komitetit Ushtarak të NATO16 shtator 2017Në vendin tonë ka nisur punimet Konferenca e Komitetit Ushtarak të NATO, e cila mbledh së bashku shefat e shtabeve të ushtrive të vendeve anëtare të Aleancës...
Intervistë me gjeneral Petr Pavel, kryetar i Komitetit Ushtarak të NATO15 shtator 2017Intervistë me gjeneral Petr Pavel dhënë për revistën "Mbrojtja"...
Zhvillohet stërvitja shqiptaro-britanike “Ushtar Eagle 17”14 shtator 2017Në kuadër të stërvitjes së përbashkët ndërmjet FA të Shqipërisë dhe FA të Mbretërisë së Bashkuar u zhvillua sot “Dita e Vizitorëve të Shquar” të stërvitjes “Ushtar Eagle 17”...
Programi qeverisës 2017-2021 për Sigurinë dhe Mbrojtjen13 shtator 2017Qeveria e re e RSH mori detyrën pas ceremonisë së betimit në Presidencë. Nga programi qeverisës 2017-2021 veçojmë pjesën që ka lidhje me Sigurinë dhe Mbrojtjen...
Kontributi i Forcave të Armatosura në infrastrukturëShtator 2017Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura gjithmonë kanë treguar përkushtim dhe angazhim maksimal në ndihmë të popullsisë civile...
Bëhuni pjesë e Forcave të Armatosuraprill 2018Qendra e Personel Rekrutimit ka filluar regjistrimin e kandidatëve për ushtarë/detarë aktivë dhe kërkon të rekrutojë 100...
Strategjia UshtarakeKorrik 2015Në themel të Strategjisë Ushtarake të Republikës së Shqipërisë është aspirata e popullit shqiptar dhe vullneti politik për të realizuar vizionin e përbashkët...
Direktiva e Mbrojtjes 2019Janar 2019 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
Revista Mbrojtja Nr. 09 (2019) Shtator 2019Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 27 shtator 2019Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...


Arkivi Lajmeve
Tetor 2019
Ma En Pr Sh Di
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3