Programi i transparencës i QKKSH

I. Hyrje

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Qendrën Kombëtare të Kërkim Shpëtimit. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së saj në kuadër të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” (LDI).

Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës QKKSH ndërton dhe rrit transparencën në punën institucionale, nën garancinë e LDI. QKKSH do të përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të LDI.

Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarinë e punës në QKKSH, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare: 
Faqja zyrtare e MM rubrika Ministria/Strukturat Vartëse/QKKSH si dhe në mjediset e pritjes së publikut.

Programi i transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje, afate kohore për bërjen publike të tij, mënyrën e bërjes publike si dhe strukturën përkatëse e cila prodhon ose administron dokumentin.

Dokumentacioni i bërë publik, do të jetë i përditësuar në formë e përmbajtje. Faqja zyrtare e QKKSH-së është ndërtuar në atë formë që mundëson informacion për publikun pa kërkesë në format lehtësisht të kuptueshëm. Në rubrikat e faqes zyrtare pasqyrohen edhe informacione që karakterizohen nga kufizime të identifikimit të të dhënave personale për shkak të ruajtjes së privatësisë së individëve/subjekteve të të dhënave, etj.
Skema e publikimit paraqitet nëpërmjet tabelës përmbledhëse të evidentuar në këtë program.

II. Parime të përgjithshme

Parimet kryesore në të cilat mbështetet Programi Transparencës së QKKSH-së janë:
1.“E drejta për informim” është e drejtë Kushtetuese e parashikuar në nenin 23 të saj, e aksesueshme nga të gjithë pa asnjë përjashtim.
2. QKKSH-ja ushtron funksione publike, për rrjedhojë informacioni që rrjedh nga veprimtaria e saj publikohet në përputhje me legjislacionin në fuqi.
3.Zbatimi korrekt i ligjit dhe dispozitave ligjore që rregullojnë në mënyrë të posaçme veprimtarinë për informimin për QKKSH-në është përkatësisht: Ligji nr. 9887, datë datë. 10.03.2008 “Për mbrojtjen të dhënave personale” i ndryshuar, Ligji nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”.
4.Informacioni përshtatet në gjuhë të qartë e të kuptueshme.
5.Organ mbikëqyrës i procedurave të informimit publik është Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.
6.Rishikimi i programit të transparencës bëhet sipas së njëjtës procedurë, përmes së cilës është bërë miratimi i tij.
7.Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë:

- i plotë;
- i saktë;
- i përditësuar;
- i thjeshtë në konsultim;
- i kuptueshëm;
- lehtësisht i aksesueshëm;
- i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të autoritetit publik.

III. Informacioni që bëhet publik pa kërkesë

Informacioni i lejuar për publikim është shprehimisht i parashikuar në nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”.

Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, QKKSH vendos në dispozicion të publikut në faqen e saj të internetit dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mëposhtme të informacionit:

a) një përshkrim të strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të autoritetit publik;
b) tekstet e plota:

- i) të konventave që janë ratifikuar nga Republika e Shqipërisë;
- ii) të ligjeve;
- iii) të akteve nënligjore;
- iv) të kodeve të sjelljes;
- v) të çdo dokumenti politikash;
- vi) të manualit ose ndonjë dokument tjetër që ka lidhje me ushtrimin e funksioneve të autoritetit publik dhe që prek publikun e gjerë;

c) informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës;

ç) të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit;
d)të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të autoritetit publik dhe procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime;

dh) mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si dhe dokumentet që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit;

e) të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit. Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara;

ë) informacion për shërbimet që autoriteti publik i jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit;

f) çdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e kërkesave dhe ankesave, në lidhje me veprimet ose mosveprimet e autoritetit publik;

g) çdo mekanizëm apo procedurë, përmes së cilës personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të autoritetit publik;

gj) një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor autoriteti publik për mbajtjen e dokumentacionit, të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë;

h) regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 të këtij ligji;

i) informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh;

j) çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm nga autoriteti publik. 

Skema e publikimit paraqitet nëpërmjet tabelës përmbledhëse të mëposhtme:

Kategoritë e informacionit publik  pa kërkesë:
Baza ligjore Dokumenti/
Përmbajtja
Afati kohor për   publikim   Mënyra e publikimit  Struktura përgjegjëse
Struktura organizative, funksionet dhe detyrat e QKMBMMFA Neni
7/1/a
Sipas urdhrit të kryeministrit nr. 158, dt. 26.10.2016 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së QKKSH”

Pas botimit në fletoren zyrtare. Në faqen zyrtare MM rubrika Ministria/Strukturat Vartëse/QKKSH Sektori i Planëzimit
Akte ligjore;
akte nënligjore; rregullore; dokument tjetër. 
Neni 7/1/b - Ligji nr. 10435, datë 23.6.2011  “Për shërbimin e kërkim -shpëtimit në RSH”

- Ligj nr. 10040, datë 22.12.2008 “Kodi ajror i RSH"

- Ligji nr. 9251, dt. 8.7.2004 “Kodi detar i RSH”

- Ligj nr. 9056, dt. 24.4.2003 “Për aderimin e RSH në "Konventën ndërkombëtare për kërkim-shpëtimin në det". Konventa e Hamburgut

- Ligj nr. 9213, dt. 1.4.2004 “Për aderimin e RSH në konventën ndërkombëtare detare "Për shpëtimin e jetës në det (SOLAS), 1947", e ndryshuar dhe në protokollin e kësaj konvente të vitit 1978, i ndryshuar

- VKM nr. 742, dt. 16.10.2012 ”Për organizimin dhe funksionimin e QKKSH”

- VKM nr. 965, dt. 2.12.2015 “Për bashkëpunimin ndërinstitucional të strukturave të drejtimit, në rastet e emergjencave civile dhe krizave”,
Konventa e Chicago e Organizatës Ndërkombëtare të Aviacionit Civil (ICAO) e ratifikuar me Ligjin nr. 8882, të vitit 2000.

Pas botimit në Fletoren Zyrtare; Në faqen zyrtare MM rubrika Ministria/Baza Ligjore Sektori i Planëzimit
Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës.

Neni 7/1/c/g Format e kërkesave dhe ankesave. Adresa postare dhe email. Pas miratimit të Programit të Transparencës dhe çdo here kur ka ndryshime. Në faqen zyrtare MM rubrika Ministria/Strukturat Vartëse/QKKSH Sektori i Planëzimit
Të dhëna për vendndodhjen e zyrave, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit

Neni 7/1/ç Shpjeguese për oraret, vendodhjem e QKKSH dhe pikat e kontaktit të koordinatorit Pas miratimit të Programit të Transparencës dhe çdo here kur ka ndryshime. Në faqen zyrtare MM rubrika Ministria/Strukturat Vartëse/QKKSH Sektori i Planëzimit
Arsimimi, kualifikimet e kompetencat e funskionarëve të lartë
----

Struktura e pagave për nëpunësit dhe funksionarët e lartë

Neni 7/1/d

CV-kryetar i QKKSH
----
Urdhri i kryeministrit nr 158, dt. 26.10.2016 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Qendrës Kombëtare të Kërkim Shpëtimit"
  Në faqen zyrtare MM rubrika Ministria/Strukturat Vartëse/QKKSH Sektori i Planëzimit
Mekanizmat monitorues; raporte auditi; dokumentet me tregues performance 

Neni 7/1/dh Raporte auditimi dhe monitorimi Menjëherë pas depozitimit në QKKSH Në faqen zyrtare MM rubrika Ministria/Strukturat Vartëse/QKKSH Sektori i Planëzimit
Raporti i të ardhurave, shpenzimeve dhe investimeve të QKKSH

Neni 7/1/e Buxheti dhe raportet vjetore Pas miratimit të buxhetit Në faqen zyrtare MM rubrika Ministria/Strukturat Vartëse/QKKSH

Sektori i Planëzimit

Informacion për shërbimet që autoriteti publik i jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit.

Neni 7/1/f Njoftime  Të përhershme Në faqen zyrtare MM rubrika Ministria/Strukturat Vartëse/QKKSH Sektori i Planëzimit
Procedura, përmes së cilës personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të QKKSH

Neni 7/1/gj  Projekt akte ligjore Pas nënshkrimit të relacionit shoqërues Në faqen zyrtare MM rubrika Ministria/Strukturat Vartëse/QKKSH Sektori i Planëzimit 
Përshkrim i sistemit që përdor për mbajtjen e dokumentacionit, si dhe të kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë.

Neni 7/1/h  Tabelë Pas miratimit të Programit të Transparencës Në faqen zyrtare MM rubrika Ministria/Strukturat Vartëse/QKKSH Sektori i Planëzimit
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 të këtij ligjit nr.119/2014

Neni 7/1/i Tabelë Pas miratimit të Programit të Transparencës  Në faqen zyrtare të QKKSH, me kufizime të identitetit Sektori i Planëzimit
Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh

Neni 7/1/k  Vendet vakante Pas çdo krijimi të një vendi vakant Në faqen zyrtare MM rubrika Ministria/Strukturat Vartëse/QKKSH Sektori i Planëzimit
Informacion tjetër që gjykohet i dobishëm.  Neni 7/1/l Evente të ndryshme të organizuara nga QKKSH Pas çdo eventi  Në faqen zyrtare MM rubrika Ministria/Strukturat Vartëse/QKKSH Sektori i Planëzimit 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


68 vjet Arma e Aviacionit 24 prill 2019Hapi i parë për të krijuar një Aviacion Ushtarak në Shqipëri, u hodh në 1914, kur qeveria shqiptare porositi blerjen e...
Shqipëria 10 vite në NATO Mars 2019Viti 2019 përkon me 10 - Vjetorin e Anëtarësimit të vendit tonë në NATO, më 1 Prill 2009...
Ditari Javor 2019Ditari, të rejat kryesore të javës...
Ministeriali i Mbrojtjes, Bruksel 26 - 27 qershor 26 - 27 qershor 2019Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka mori pjesë në Ministerialin e Zëvendësministri i Mbrojtjes Petro Koçi mori pjesë në punimet e Ministerialit të Mbrojtjes të NATO që u zhvillua në Bruksel,...
Ministeriali i NATO, Xhaçka: 2% e PBB për FA deri në vitin 2024 4-5 tetor 2018Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka mori pjesë në Ministerialin e Mbrojtjes së vendeve anëtare të Aleancës të Atlantikut të Veriut...
Ministrja Xhaçka vizitë zyrtare në SHBA 17-18 prill 2018Washington - Shtetet e Bashkuara të Amerikës e vlerësojnë Shqipërinë një aleat të denjë të NATO dhe vend lider në Ballkanin Perëndimor...
FA shpëtojnë nënën e sëmurë në Kukës27 shkurt 2018Pas 3 orë ecjeje në këmbë, Forcat Armatosura kanë arritur të transportojnë për në spitalin rajonal të Kukësit...
Ministeriali i NATO, takimi Stoltenberg - Xhaçka14 - 15 shkurt 2018Ministrja Xhaçka merr pjesë në takimin e ministrave të Mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO në Bruksel...
Fotogaleri/FA angazhim maksimal për situatën e përmbytjeveNëntor - Dhjetor 2017Angazhimi i Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë për situatën e përmbytjeve.
NATO: Misioni i “Orikut” në Egje, moment i rëndësishëm për Forcat Detare shqiptare24 nëntor 2017Misionit të anijes patrulluese të forcës detare shqiptare “Oriku”, e cila ishte pjesë e operacionit të NATO-s, “Sea Guardian”, i është dedikuar një shkrim në faqen zyrtare të NATO-s...
BBC: Shqipëria rehabiliton varrezat e dëshmorëve pas dekadash të lëna në harresë15 nëntor 2017Prestigjiozja britanike BBC, i ka bërë jehonë nismës së Ministrisë së Mbrojtjes për rehabilitimin e varrezave të dëshmorëve...
Mbyllet takimi i shefave të Mbrojtjes të NATO17 shtator 2017Mbylli punimet formale Konferenca e Komitetit Ushtarak të NATO, e cila u zhvillua për herë të parë në vendin tonë...
Zhvillohet në Tiranë Konferenca e Komitetit Ushtarak të NATO16 shtator 2017Në vendin tonë ka nisur punimet Konferenca e Komitetit Ushtarak të NATO, e cila mbledh së bashku shefat e shtabeve të ushtrive të vendeve anëtare të Aleancës...
Intervistë me gjeneral Petr Pavel, kryetar i Komitetit Ushtarak të NATO15 shtator 2017Intervistë me gjeneral Petr Pavel dhënë për revistën "Mbrojtja"...
Zhvillohet stërvitja shqiptaro-britanike “Ushtar Eagle 17”14 shtator 2017Në kuadër të stërvitjes së përbashkët ndërmjet FA të Shqipërisë dhe FA të Mbretërisë së Bashkuar u zhvillua sot “Dita e Vizitorëve të Shquar” të stërvitjes “Ushtar Eagle 17”...
Programi qeverisës 2017-2021 për Sigurinë dhe Mbrojtjen13 shtator 2017Qeveria e re e RSH mori detyrën pas ceremonisë së betimit në Presidencë. Nga programi qeverisës 2017-2021 veçojmë pjesën që ka lidhje me Sigurinë dhe Mbrojtjen...
Kontributi i Forcave të Armatosura në infrastrukturëShtator 2017Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura gjithmonë kanë treguar përkushtim dhe angazhim maksimal në ndihmë të popullsisë civile...
Bëhuni pjesë e Forcave të Armatosuraprill 2018Qendra e Personel Rekrutimit ka filluar regjistrimin e kandidatëve për ushtarë/detarë aktivë dhe kërkon të rekrutojë 100...
Strategjia UshtarakeKorrik 2015Në themel të Strategjisë Ushtarake të Republikës së Shqipërisë është aspirata e popullit shqiptar dhe vullneti politik për të realizuar vizionin e përbashkët...
Direktiva e Mbrojtjes 2019Janar 2019 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
Revista Mbrojtja Nr. 07 (2019) Korrik 2019Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 12 korrik 2019Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...


Arkivi Lajmeve
Korrik 2019
Ma En Pr Sh Di
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4