Programi i Transparencës për Qendrën Ndërinstitucionale Operacionale Detare

 I. Hyrje

Në përputhje me nenin 7 të ligjit Nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Qendrën Ndërinstitucionale Operacionale Detare. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” (LDI).

Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës QNOD ndërton dhe rrit transparencën në punën institucionale, nën garancinë e LDI.  QNOD do të përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të LDI-së.

Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarinë e punës në QNOD, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare: http://www.mod.gov.al/index.php/ministria/strukturat-vartese/61-qendra-nderinstitucionale-operacionale-detare si dhe në mjediset e pritjes së publikut. 

Programi i transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje, afate kohore për bërjen publike të tij, mënyrën e bërjes publike si dhe strukturën përkatëse e cila prodhon ose administron dokumentin.
Dokumentacioni i bërë publik, do të jetë i përditësuar në formë e përmbajtje. Faqja zyrtare e QNOD-së është ndërtuar në atë formë që mundëson informacion për publikun pa kërkesë në format lehtësisht të kuptueshëm. Në rubrikat e faqes zyrtare pasqyrohen edhe informacione që karakterizohen nga kufizime të identifikimit të të dhënave personale për shkak të ruajtjes së privatësisë së individëve/subjekteve të të dhënave, etj. 
Skema e publikimit paraqitet nëpërmjet tabelës përmbledhëse të evidentuar në këtë program.

II. Parime të Përgjithshme

Parimet kryesore në të cilat mbështetet Programi Transparencës së QNOD-së janë:
1. “E drejta për informim” është e drejtë Kushtetuese e parashikuar në nenin 23 të saj, e aksesueshme nga të gjithë pa asnjë përjashtim.
2. QNOD-ja ushtron funksione publike, për rrjedhojë informacioni që rrjedh nga veprimtaria e saj publikohet në përputhje me legjislacionin në fuqi.
3. Zbatimi korrekt i ligjit dhe dispozitave ligjore që rregullojnë në mënyrë të posaçme veprimtarinë për informimin për QNOD-në është përkatësisht: Ligji nr. 9887, datë datë. 10.03.2008 “Për mbrojtjen të dhënave personale” i ndryshuar, Ligji nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”.
4. Informacioni përshtatet në gjuhë të qartë e të kuptueshme.
5. Organ mbikëqyrës i procedurave të informimit publik është Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.
6. Rishikimi i programit të transparencës bëhet sipas së njëjtës procedurë, përmes së cilës është bërë miratimi i tij.
7. Informacioni publik  pa kërkesë duhet të jetë:

- i plotë;
- i saktë;
- i përditësuar;
- i thjeshtë në konsultim;
- i kuptueshëm;
- lehtësisht i aksesueshëm;
- i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të autoritetit publik.

III. Informacioni që bëhet publik pa kërkesë

Informacioni i lejuar për publikim është shprehimisht i parashikuar në nenin 7 të ligjit Nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”.

Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, QNOD vendos në dispozicion të publikut në faqen e saj të internetit  dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mëposhtme të informacionit:
a) një përshkrim të strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të autoritetit publik;
b) tekstet e plota:

 - i)  të konventave që janë ratifikuar nga Republika e Shqipërisë;
  - ii) të ligjeve;
  - iii) të akteve nënligjore;
  - iv) të kodeve të sjelljes;
  - v)  të çdo dokumenti politikash;
  - vi) të manualit ose ndonjë dokument tjetër që ka lidhje me ushtrimin e funksioneve të autoritetit publik dhe që prek publikun e gjerë;

c)  informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës;
ç) të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit;
d) të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të autoritetit publik dhe procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime;
dh)  mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si dhe dokumentet që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit;
e) të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit. Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara;
ë) informacion për shërbimet që autoriteti publik i jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit;
f) çdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e kërkesave dhe ankesave, në lidhje me veprimet ose mosveprimet e autoritetit publik;
g) çdo mekanizëm apo procedurë, përmes së cilës personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të autoritetit publik;
gj) një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor autoriteti publik për mbajtjen e dokumentacionit, të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë;
h) regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 të këtij ligji;
i) informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh;
j) çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm nga autoriteti publik.

 Kategoritë e informacionit publik pa kërkesë

1 - Përshkrim i strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të autoritetit publik.

Baza ligjore

Neni 7/1/a, Ligjit Nr119/2014

Dokumenti/Përmbajtja

Struktura organizative e QNOD

Organika dhe kategorizimi i pozicioneve të punës

Drejtori administrativ i QNOD

Vendimi i miratimit të politikave të funksionimit të QNOD.

Afati kohor për publikim

Pas botimit në fletoren zyrtare.

Mënyra e publikimit

Në faqen zyrtare të QNOD.

Sektori Përgjegjës për Përgatitjen e Materialit apo disponimin e tij.

Drejtori i Drejtorisë së Planifikimit dhe Shërbimeve Mbështetëse

2 - Akte ndërkombëtare, ligje, akte nënligjore, dokument politikash, dokument tjetër.

Baza ligjore

Neni 7/1/b, Ligjit Nr119/2014

Dokumenti/Përmbajtja

Konventa, Ligje, VKM

Afati kohor për publikim

Pas botimit në fletoren zyrtare.

Mënyra e publikimit

Në faqen zyrtare të QNOD.

Sektori Përgjegjës për Përgatitjen e Materialit  apo disponimin e tij.

Specialisti i Mbështetjes Ligjore (Koordinatori për informimin)

3 - Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës;

Baza ligjore

Neni 7/1/c/g, Ligjit Nr119/2014

Dokumenti/Përmbajtja

Format e kërkesave dhe ankesave. Adresa postare dhe email.

Afati kohor për publikim

Pas miratimit të Programit të Transparencës dhe cdo here kur ka ndyshime

Mënyra e publikimit

Në faqen zyrtare të QNOD.

Sektori Përgjegjës për Përgatitjen e Materialit  apo disponimin e tij.

Specialisti i Mbështetjes Ligjore (Koordinatori për informimin)

4 - Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit;

Baza ligjore

Neni 7/1/ç, Ligjit Nr119/2014

Dokumenti/Përmbajtja

Shpjeguese për oraret, vendodhjem e QNOD dhe pikat e kontaktit të koordinatorit

Afati kohor për publikim

Pas miratimit të Programit të Transparencës dhe cdo here kur ka ndyshime

Mënyra e publikimit

Në faqen zyrtare të QNOD.

Sektori Përgjegjës për Përgatitjen e Materialit  apo disponimin e tij.

Specialisti i Mbështetjes Ligjore (Koordinatori për informimin)

5 - Të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të autoritetit publik dhe procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime;

Baza ligjore

Neni 7/1/d, Ligjit Nr119/2014

Dokumenti/Përmbajtja

Vendimi i miratimit të politikave të funksionimit të QNOD.

Afati kohor për publikim

Pas botimit në fletoren zyrtare.

Mënyra e publikimit

Në faqen zyrtare të QNOD.

Sektori Përgjegjës për Përgatitjen e Materialit  apo disponimin e tij.

Drejtori i Drejtorisë së Planifikimit dhe Shërbimeve Mbështetëse

6 - Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si dhe dokumentet që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit;

Baza ligjore

Neni 7/1/dh, Ligjit Nr119/2014

Dokumenti/Përmbajtja

Raporte auditimi dhe monitorimi

Afati kohor për publikim

Menjëherë pas depozitimit në QNOD

Mënyra e publikimit

Në faqen zyrtare të QNOD.

Sektori Përgjegjës për Përgatitjen e Materialit  apo disponimin e tij.

Përgjegjësi i Sektorit të Financave

7 - Të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit.

Baza ligjore 

Neni 7/1/e, Ligjit Nr119/2014

Dokumenti/Përmbajtja

Regjistri i realizimeve të prokurimit publik për janar-prill, 2020

Detajimi i Buxhetit për vitin 2020

Regjistri i Parashikimit të Prokurimeve Publike për vitin 2020

Regjistri i realizimeve të prokurimit publik për vitin 2019

Regjistri i realizimeve të prokurimit publik për 9-mujorin e parë të 2019

Detajimi i Buxhetit për vitin 2019
Regjistri i prokurimeve 2019

Detajimi i Buxhetit për vitin 2018
Regjistri i realizimeve të prokurimit publik janar-dhjetor 2018
Regjistri i prokurimeve për vitin 2018

Regjistri i realizimit të prokurimeve per 2017
Regjistri i prokurimeve per vitin 2017
Regjistri i realizimit të prokurimeve per 4 mujorin e parë,
Detajimin e buxhetit per vitin 2017

Realizimin i shpenzimeve buxhetore per vitin 2016
Regjistri  i realizimit të Prokurimeve Publike për vitin 2016
Detajimi i buxhetit sipas muajve për vitin 2015
Detajimi i planit të shpenzimeve korrente për vitin 2015

Buxheti dhe raportet vjetore

Afati kohor për publikim

Pas miratimit të Buxhetit dhe cdo 3 muaj

Mënyra e publikimit

Në faqen zyrtare të QNOD.

Sektori Përgjegjës për Përgatitjen e Materialit  apo disponimin e tij.

Përgjegjësi i Sektorit të Financave

8 - Informacion për shërbimet që autoriteti publik i jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit

Baza ligjore

Neni 7/1/f, Ligjit Nr119/2014

Dokumenti/Përmbajtja

Njoftime

Afati kohor për publikim

Të përherëshme

Mënyra e publikimit

Në faqen zyrtare të QNOD.

Sektori Përgjegjës për Përgatitjen e Materialit  apo disponimin e tij.

Administratori i sistemit

9 - Procedura, përmes së cilës personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të QNOD.

Baza ligjore

Neni 7/1/gj, Ligjit Nr119/2014

Dokumenti/Përmbajtja

Projekt akte ligjore

Afati kohor për publikim

Pas nënshkrimit të relacionit shoqërues

Mënyra e publikimit

Në faqen zyrtare të QNOD.

Sektori Përgjegjës për Përgatitjen e Materialit  apo disponimin e tij.

Specialisti i Mbështetjes Ligjore (Koordinatori për informimin)

10 - Një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor autoriteti publik për mbajtjen e dokumentacionit, të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë.

Baza ligjore

Neni 7/1/h, Ligjit Nr119/2014

Dokumenti/Përmbajtja

Tabelë

Afati kohor për publikim

Pas miratimit të Programit të Transparencës

Mënyra e publikimit

Në faqen zyrtare të QNOD.

Sektori Përgjegjës për Përgatitjen e Materialit  apo disponimin e tij.

Përgjegjësi i Sektorit të Arkivës, Protokollit dhe Sekretarisë.

11 - Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 të ligji.

Baza ligjore

Dokumenti/Përmbajtja

Rregjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

Neni 7/1/i, Ligjit Nr119/2014

Dokumenti/Përmbajtja

Tabelë

Afati kohor për publikim

Pas miratimit të Programit të Transparencës

Mënyra e publikimit

Në faqen zyrtare të QNOD, me kufizime të identitetit.

Sektori Përgjegjës për Përgatitjen e Materialit  apo disponimin e tij.

Specialisti i Mbështetjes Ligjore (Koordinatori për informimin)

12 - Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh.

Baza ligjore

Neni 7/1/k, Ligjit Nr119/2014

Dokumenti/Përmbajtja

Vendet vakante

Afati kohor për publikim

Pas çdo krijimi të një vendi vakantë

Mënyra e publikimit

Në faqen zyrtare të QNOD.

Sektori Përgjegjës për Përgatitjen e Materialit  apo disponimin e tij.

Drejtori i Drejtorisë së Planifikimit dhe Shërbimeve Mbështetëse

13 - Informacion tjetër që gjykohet i dobishëm.

Baza ligjore

Neni 7/1/L, Ligjit Nr119/2014

Dokumenti/Përmbajtja

Evente të ndryshme të organizuara nga QNOD

Afati kohor për publikim

Pas cdo eventi

Mënyra e publikimit

Në faqen zyrtare të QNOD

Sektori Përgjegjës për Përgatitjen e Materialit  apo disponimin e tij.

Specialisti i Trajnimeve
Si të mbrohemi nga COVID -19? Mars 2020 Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë, si pjesë e strukturave shtetërore, po ndjekin nga afër dhe kanë marrë masat për parandalimin e përhapjes së COVID-19...
Kryesimi i Nismave Rajonale SEDM dhe A5 Shtator 2019 Shqipëria është një ndër vendet e rajonit më aktive në kuadër të Nismave Rajonale, kjo jo vetëm për shkak të anëtarësimit...
“Albanian Effort 19” 19 shtator 2019“Albanian Effort 19” mblodhi në Bizë rreth 800 efektivë nga Shqipëria, SHBA, Mbretëri e Bashkuar, Turqia, Kroacia, Polonia, Italia, Gjermania, Bullgaria, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Kosova...
Angazhimi i FA në shuarjen e zjarreve 09 shtator 2019Muajt korrik edhe gusht edhe pse më të nxehtët e vitit shënuan një numër të pazakontë zjarresh. Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka thekson se gjatë kësaj periudhe në vend ka pasur 324 varta zjarri...
68 vjet Arma e Aviacionit 24 prill 2019Hapi i parë për të krijuar një Aviacion Ushtarak në Shqipëri, u hodh në 1914, kur qeveria shqiptare porositi blerjen e...
Shqipëria 10 vite në NATO Mars 2019Viti 2019 përkon me 10 - Vjetorin e Anëtarësimit të vendit tonë në NATO, më 1 Prill 2009...
Ditari Javor 2019Ditari, të rejat kryesore të javës...
Ministeriali i Mbrojtjes, Bruksel 26 - 27 qershor 26 - 27 qershor 2019Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka mori pjesë në Ministerialin e Zëvendësministri i Mbrojtjes Petro Koçi mori pjesë në punimet e Ministerialit të Mbrojtjes të NATO që u zhvillua në Bruksel,...
Ministeriali i NATO, Xhaçka: 2% e PBB për FA deri në vitin 2024 4-5 tetor 2018Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka mori pjesë në Ministerialin e Mbrojtjes së vendeve anëtare të Aleancës të Atlantikut të Veriut...
Ministrja Xhaçka vizitë zyrtare në SHBA 17-18 prill 2018Washington - Shtetet e Bashkuara të Amerikës e vlerësojnë Shqipërinë një aleat të denjë të NATO dhe vend lider në Ballkanin Perëndimor...
FA shpëtojnë nënën e sëmurë në Kukës27 shkurt 2018Pas 3 orë ecjeje në këmbë, Forcat Armatosura kanë arritur të transportojnë për në spitalin rajonal të Kukësit...
Ministeriali i NATO, takimi Stoltenberg - Xhaçka14 - 15 shkurt 2018Ministrja Xhaçka merr pjesë në takimin e ministrave të Mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO në Bruksel...
Fotogaleri/FA angazhim maksimal për situatën e përmbytjeveNëntor - Dhjetor 2017Angazhimi i Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë për situatën e përmbytjeve.
NATO: Misioni i “Orikut” në Egje, moment i rëndësishëm për Forcat Detare shqiptare24 nëntor 2017Misionit të anijes patrulluese të forcës detare shqiptare “Oriku”, e cila ishte pjesë e operacionit të NATO-s, “Sea Guardian”, i është dedikuar një shkrim në faqen zyrtare të NATO-s...
BBC: Shqipëria rehabiliton varrezat e dëshmorëve pas dekadash të lëna në harresë15 nëntor 2017Prestigjiozja britanike BBC, i ka bërë jehonë nismës së Ministrisë së Mbrojtjes për rehabilitimin e varrezave të dëshmorëve...
Mbyllet takimi i shefave të Mbrojtjes të NATO17 shtator 2017Mbylli punimet formale Konferenca e Komitetit Ushtarak të NATO, e cila u zhvillua për herë të parë në vendin tonë...
Zhvillohet në Tiranë Konferenca e Komitetit Ushtarak të NATO16 shtator 2017Në vendin tonë ka nisur punimet Konferenca e Komitetit Ushtarak të NATO, e cila mbledh së bashku shefat e shtabeve të ushtrive të vendeve anëtare të Aleancës...
Intervistë me gjeneral Petr Pavel, kryetar i Komitetit Ushtarak të NATO15 shtator 2017Intervistë me gjeneral Petr Pavel dhënë për revistën "Mbrojtja"...
Zhvillohet stërvitja shqiptaro-britanike “Ushtar Eagle 17”14 shtator 2017Në kuadër të stërvitjes së përbashkët ndërmjet FA të Shqipërisë dhe FA të Mbretërisë së Bashkuar u zhvillua sot “Dita e Vizitorëve të Shquar” të stërvitjes “Ushtar Eagle 17”...
Programi qeverisës 2017-2021 për Sigurinë dhe Mbrojtjen13 shtator 2017Qeveria e re e RSH mori detyrën pas ceremonisë së betimit në Presidencë. Nga programi qeverisës 2017-2021 veçojmë pjesën që ka lidhje me Sigurinë dhe Mbrojtjen...
Kontributi i Forcave të Armatosura në infrastrukturëShtator 2017Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura gjithmonë kanë treguar përkushtim dhe angazhim maksimal në ndihmë të popullsisë civile...
Bëhuni pjesë e Forcave të Armatosuraprill 2018Qendra e Personel Rekrutimit ka filluar regjistrimin e kandidatëve për ushtarë/detarë aktivë dhe kërkon të rekrutojë 100...
Strategjia UshtarakeKorrik 2015Në themel të Strategjisë Ushtarake të Republikës së Shqipërisë është aspirata e popullit shqiptar dhe vullneti politik për të realizuar vizionin e përbashkët...
Direktiva e Mbrojtjes 2020Janar 2020 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
Revista Mbrojtja Nr. 05 (2020) Maj 2020Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 22 maj 2020Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...


Arkivi Lajmeve
Qershor 2020
Ma En Pr Sh Di
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5